V OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY:

PORTRET Z KUJAWSKO-POMORSKIM ZABYTKIEM W TLE

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy bardzo serdecznie zaprasza do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle. Odbywa się on pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Konkurs towarzyszy obchodzonym we wrześniu Europejskim Dniom Dziedzictwa. Tematem konkursu są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego, na tle których należy sfotografować jedną osobę lub grupę osób.

Liczymy na Państwa pomysłowość: możecie przebrać się w stroje nawiązujące do stylu zabytku, możecie w najróżniejszy sposób wyrażać swój zachwyt nad oglądanym historycznym obiektem. Zaskoczcie nas! Monumentalne zamki, stare kościoły, przydrożne kapliczki, urocze parki i ogrody, pomniki, fontanny, itp. Poszukajcie tego, co znane i nieznane, a warte odkrycia!

Patron konkursu:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Organizator konkursu:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby niezajmujące się zawodowo fotografią. 
 2. W konkursie nie obowiązują kryteria wiekowe. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mają obowiązek dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i w przypadku wygranej głównej nagrody wyznaczą rodzica/opiekuna prawnego do jej odebrania.
 3. Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi odbitek fotograficznych wykonanych samodzielnie prac (o minimalnych wym. 15x21cm i maksymalnych 30x40cm) lub o przysłanie na adres e-mailowy Organizatora własnych zdjęć w rozdzielczości pozwalającej na wykonanie odbitki fotograficznej (o minimalnych wymiarach 15x21cm i maksymalnych 30x40cm).
 4. Maksymalna ilość nadesłanych na konkurs fotografii – 2.
 5. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 sierpnia 2019 roku.
 6. Fotografie muszą być opatrzone następującymi danymi:
 • imię i nazwisko autora
 • dokładny adres autora
 • numer telefonu autora
 • adres poczty e-mail.
 1. Opis fotografii musi zawierać:
 • dokładne określenie miejsca i czasu (gdzie i kiedy fotografia została wykonana)
 • nazwę identyfikującą zabytek.
 1. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 1 września 2019 roku o wynikach konkursu i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień.
 2. Nadesłane fotografie nie podlegają zwrotowi.
 3. Przekazanie prac Organizatorowi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Prace należy przesyłać:

 1. drogą pocztową na adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

pl. Kościeleckich 6

85- 033 Bydgoszcz

z dopiskiem: Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle

lub

2. drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem w tytule: Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle.

Ocena prac:

 1. Wszystkie fotografie biorą udział w konkursie na równorzędnych zasadach.
 2. Fotografie oceni powołane przez Organizatora jury.
 3. Jury przygotuje protokół z obrad i wskaże fotografie, które znajdą się na pokonkursowej wystawie.

Wystawa:

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, we wrześniu 2019 roku zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

Nagrody:

 • Nagroda główna: Nagroda ufundowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Pozostałe nagrody: Wydawnictwa związane z tematyką dziedzictwa kulturowego

Informacje ogólne: 

 1. Przekazanie fotografii Organizatorowi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu
  i równoznaczne ze zgodą na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku sfotografowanych osób w całości lub w postaci dowolnych fragmentów przez Organizatora konkursu. Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Wizerunek sfotografowanych osób może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem.
 2. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie jego fotografii w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu, na stronie internetowej: edd-kpck.pl i edd.nid.pl oraz na łamach patronującej konkursowi prasy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przekazanych fotografii wynikłe wskutek działania osób trzecich.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 5. Prace nagrodzone w konkursie przechodzą na własność Organizatora.
 6. Autorzy fotografii, zgłaszając swój udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie
  i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w celu organizacji i promocji.

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:

Organizator V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle (zwanego dalej „Konkursem”) informuje, że dane osobowe uczestników oraz ich opiekunów prawnych (dalej „dane osobowe”) podlegają ochronie i będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „rozporządzenie RODO”) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

Ponadto Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu (dalej „Administratorem”) jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz.

2) W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

3) Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia RODO, tj. na podstawie zgody uczestników Konkursu oraz ich opiekunów prawnych.

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

6) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa lub do organizacji międzynarodowej.

9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

10) Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w okresie trwania Konkursu oraz podczas wystawy pokonkursowej, a także przez czas niezbędny dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie oraz dla celów archiwalnych.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl