GRAND PRIX

Sandra Wróblewska z Bydgoszczy

Linoskoczki

 

 

NAGRODA DYREKTORA DEPARTAMENTU KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Magdalena Kaczmarek ze Żnina

Portret na tle pałacu w Lubostroniu

 

 

NAGRODA DYREKTORA KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM KULTURY

Bogusław Dudziak z Brzozy

Portret z chatą mennonicką z 1791 r. w Chrystkowie

  

WYRÓŻNIENIE

Małgorzata Kosicka z Bydgoszczy

Portret na tle ruin średnioowiecznego zamku w Nowym Jasieńcu

 

WYRÓŻNIENIE

Piotr Zwarycz z Torunia

Portret na tle Collegium Maius UMK w Toruniu

  

WYRÓŻNIENIE

Dawid Miszewski z Bydgoszczy

Portret młodej kobiety stylizowanej na lata 20. ubiegłego wieku pod fontanną Potop z kościołem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy w tle

 

WYRÓŻNIENIE

Piotr Kempa z Bydgoszczy

  Portret z grodem w Biskupinie w tle

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY  

V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

PORTRET Z KUJAWSKO-POMORSKIM ZABYTKIEM W TLE

zorganizowanego przez

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

 

pod honorowym patronatem:

Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Jury w składzie:

 1. przewodnicząca – Ewa Krupa – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
 2. Jerzy Janczarski ‒ dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 3. Agnieszka Wysocka – historyk sztuki, Pracownia Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy
 4. Daria Wojnicka – artysta plastyk i grafik, Dział Artystyczny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

30 sierpnia 2019 roku po obejrzeniu wszystkich nadesłanych prac (22 autorów/37 fotografii), jury wyłoniło laureatów i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

GRAND PRIX

dla Sandry Wróblewskiej z Bydgoszczy za fotografię „Linoskoczki”

 

NAGRODA DYREKTORA DEPARTAMENTU KULTURY I EDUKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO JERZEGO JANCZARSKIEGO

dla Magdaleny Kaczmarek ze Żnina za fotografię „Portret na tle pałacu w Lubostroniu”

 

NAGRODA DYREKTORA KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY EWY KRUPY

dla Bogusława Dudziaka z Brzozy za fotografię Chata menonicka z 1791 r. w Chrystkowie pow. świecki

 

CZTERY RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA (zestawy książek ufundowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego):

 

I wyróżnienie

dla Małgorzaty Kosickiej z Bydgoszczy za fotografię Portret na tle ruin średniowiecznego zamku w Nowym Jasińcu

 

II wyróżnienie

dla Piotra Zwarycza z Torunia za fotografię Portret na tle Collegium Maius UMK w Toruniu

 

III wyróżnienie

dla Dawida Miszewskiego z Bydgoszczy za fotografię Portret młodej kobiety stylizowanej na lata 20. ubiegłego wieku pod Fontanną Potop z kościołem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy w tle

 

IV wyróżnienie

dla Piotra Kempy z Bydgoszczy za fotografię Portret z grodem w Biskupinie w tle

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY:

PORTRET Z KUJAWSKO-POMORSKIM ZABYTKIEM W TLE

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy bardzo serdecznie zaprasza do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle. Odbywa się on pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Konkurs towarzyszy obchodzonym we wrześniu Europejskim Dniom Dziedzictwa. Tematem konkursu są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego, na tle których należy sfotografować jedną osobę lub grupę osób.

Liczymy na Państwa pomysłowość: możecie przebrać się w stroje nawiązujące do stylu zabytku, możecie w najróżniejszy sposób wyrażać swój zachwyt nad oglądanym historycznym obiektem. Zaskoczcie nas! Monumentalne zamki, stare kościoły, przydrożne kapliczki, urocze parki i ogrody, pomniki, fontanny, itp. Poszukajcie tego, co znane i nieznane, a warte odkrycia!

Patron konkursu:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Organizator konkursu:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby niezajmujące się zawodowo fotografią. 
 2. W konkursie nie obowiązują kryteria wiekowe. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mają obowiązek dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i w przypadku wygranej głównej nagrody wyznaczą rodzica/opiekuna prawnego do jej odebrania.
 3. Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi odbitek fotograficznych wykonanych samodzielnie prac (o minimalnych wym. 15x21cm i maksymalnych 30x40cm) lub o przysłanie na adres e-mailowy Organizatora własnych zdjęć w rozdzielczości pozwalającej na wykonanie odbitki fotograficznej (o minimalnych wymiarach 15x21cm i maksymalnych 30x40cm).
 4. Maksymalna ilość nadesłanych na konkurs fotografii – 2.
 5. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 sierpnia 2019 roku.
 6. Fotografie muszą być opatrzone następującymi danymi:
 • imię i nazwisko autora
 • dokładny adres autora
 • numer telefonu autora
 • adres poczty e-mail.
 1. Opis fotografii musi zawierać:
 • dokładne określenie miejsca i czasu (gdzie i kiedy fotografia została wykonana)
 • nazwę identyfikującą zabytek.
 1. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 1 września 2019 roku o wynikach konkursu i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień.
 2. Nadesłane fotografie nie podlegają zwrotowi.
 3. Przekazanie prac Organizatorowi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Prace należy przesyłać:

 1. drogą pocztową na adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

pl. Kościeleckich 6

85- 033 Bydgoszcz

z dopiskiem: Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle

lub

2. drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem w tytule: Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle.

Ocena prac:

 1. Wszystkie fotografie biorą udział w konkursie na równorzędnych zasadach.
 2. Fotografie oceni powołane przez Organizatora jury.
 3. Jury przygotuje protokół z obrad i wskaże fotografie, które znajdą się na pokonkursowej wystawie.

Wystawa:

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, we wrześniu 2019 roku zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

Nagrody:

 • Nagroda główna: Nagroda ufundowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Pozostałe nagrody: Wydawnictwa związane z tematyką dziedzictwa kulturowego

Informacje ogólne: 

 1. Przekazanie fotografii Organizatorowi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu
  i równoznaczne ze zgodą na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku sfotografowanych osób w całości lub w postaci dowolnych fragmentów przez Organizatora konkursu. Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Wizerunek sfotografowanych osób może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem.
 2. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie jego fotografii w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu, na stronie internetowej: edd-kpck.pl i edd.nid.pl oraz na łamach patronującej konkursowi prasy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przekazanych fotografii wynikłe wskutek działania osób trzecich.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 5. Prace nagrodzone w konkursie przechodzą na własność Organizatora.
 6. Autorzy fotografii, zgłaszając swój udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie
  i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w celu organizacji i promocji.

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:

Organizator V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle (zwanego dalej „Konkursem”) informuje, że dane osobowe uczestników oraz ich opiekunów prawnych (dalej „dane osobowe”) podlegają ochronie i będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „rozporządzenie RODO”) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

Ponadto Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu (dalej „Administratorem”) jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz.

2) W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

3) Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia RODO, tj. na podstawie zgody uczestników Konkursu oraz ich opiekunów prawnych.

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

6) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa lub do organizacji międzynarodowej.

9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

10) Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w okresie trwania Konkursu oraz podczas wystawy pokonkursowej, a także przez czas niezbędny dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie oraz dla celów archiwalnych.

Imprezy Europejskich Dni Dziedzictwa 2018

 

Spacer historyczny „Śladami powstańców”  w Inowrocławiu - 7 września

 

Toruńska Noc Muzealna - 7 września

 

XXXVII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „O Zegar Czasu” w Aleksandrowie Kujawskim - 8 września

 

Wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2018 w Inowrocławiu - 8 września

 

Europejskie Dni Dziedzictwa 2018 w Sielcu - 8 września

 

Europejskie Dni Dziedzictwa w Chełmnie - 8-9 i 16 września

 

Europejskie Dni Dziedzictwa 2018 w Gminie Sępólno Krajeńskie - 8/10-16 września

 

Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej - Solec Kujawski - 9 września

 

Wernisaż wystawy „One budowały Niepodległą. (Nie)zwykłe kobiety z terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego” w Bydgoszczy - 13 września

 

VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu Architektura Miast – Miejsca pamięci w przestrzeni miasta w XIX i XX wieku w Bydgoszczy - 13-15 września

 

Święto Szlaku TeH2O - TehoFest 2018 w Bydgoszczy - 15 września

 

Europejskie Dni Dziedzictwa 2018 w Grucie - 15 września

 

Spacer „Od konfederatów barskich do powstańców wielkopolskich” w Inowrocławiu - 15 września

 

IV Festiwal Kuchni Kujawskiej - Smaki Niepodległości w Lubrańcu - 15 września

 

Odlotowy Bibliotekarz w Gminie Rojewo - 15 września

 

Prelekcja pt. „Niepodległa dla wszystkich” w Wąbrzeźnie - 15 września

 

„Jedno Miasto Trzy Kultury” 2018 -  Bydgoszcz - Fordon - 15-16 września

 

Weekend z zabytakmi techniki - Piła-Młyn - 15-16 września

 

Wystawa „Niepodległa dla Wszystkich – Polska – Dobrzyńska – Skępska” w Skępem - 15-16 września

 

Europejskie Dni Dziedzictwa 2018 w Lubostroniu - 16 września

 

Prelekcja pt. „Na progu niepodległości. Włocławek w latach 1914-1918” - Włocławek - 16 września

 

Pokaz filmu Juana Manuela Cotelo „Ślady stóp” w Wylatowie - 16 września

 

Galerie konkursowe

 

Zdjęcia nagrodzone w IV konkursie fotograficznym „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle”

 

GRAND PRIX

Sandra Wróblewska z Bydgoszczy

Buntownik. Stary Browar w Myślęcinku

 

 

NAGRODA DYREKTORA KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM KULTURY

Anna Kowalczyk z Warszawy

Portret we wnętrzu kościoła pw. Św. Mateusza w Sędzinie

 

NAGRODA DYREKTORA DEPARTAMENTU KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Tabaczyńska z Bydgoszczy

Portret z Zamkiem Bierzgłowskim w tle

  

WYRÓŻNIENIE

Weronika Kołpacka z Szafarni

Portret z zamkiem w Golubiu-Dobrzyniu w tle

 

WYRÓŻNIENIE

Elżbieta Komarzyńska z Warszawy

Portret podwójny z tężniami ciechocińskimi w tle

  

WYRÓŻNIENIE

Natalia Mazurkiewicz z Bydgoszczy

Portret z halą targową i kościołem OO. Jezuitów w tle (Bydgoszcz)

 

WYRÓŻNIENIE

Krystyna Lachowska z Niemcza

  Portret podwójny z tężniami ciechocińskimi w tle

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY: PORTRET Z KUJAWSKO-POMORSKIM ZABYTKIEM W TLE

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy bardzo serdecznie zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskim  Konkursie Fotograficznym: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle. Odbywa się on pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Konkurs towarzyszy obchodzonym we wrześniu Europejskim Dniom Dziedzictwa. Tematem konkursu są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego, na tle których należy sfotografować jedną osobę lub grupę osób.

Liczymy na Państwa pomysłowość: możecie przebrać się w stroje nawiązujące do stylu zabytku, możecie w najróżniejszy sposób wyrażać swój zachwyt nad oglądanym historycznym obiektem. Zaskoczcie nas! Monumentalne zamki, stare kościoły, przydrożne kapliczki, urocze parki i ogrody, pomniki, fontanny, itp. Poszukajcie tego, co  znane i nieznane, a warte odkrycia!

 

Patron konkursu:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

 

Regulamin konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby nie zajmujące się zawodowo fotografią. 
 2.  W konkursie nie obowiązują kryteria wiekowe. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mają obowiązek dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i w przypadku wygranej głównej nagrody wyznaczą rodzica/opiekuna prawnego do jej odebrania.
 3. Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi odbitek fotograficznych wykonanych samodzielnie prac (o minimalnych wymiarach 15x21cm i maksymalnych 30x40cm) lub o przysłanie na adres e-mailowy Organizatora własnych zdjęć w rozdzielczości pozwalającej na wykonanie odbitki fotograficznej (o minimalnych wymiarach 15x21cm i maksymalnych 30x40cm).
 4. Maksymalna ilość nadesłanych na konkurs fotografii – 2
 5. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 sierpnia 2018 roku
 6. Fotografie muszą być opatrzone następującymi danymi: imię i nazwisko autora / dokładny adres autora / numer telefonu autora / adres poczty email
 7. Opis fotografii musi zawierać: dokładne określenie miejsca i czasu (gdzie i kiedy fotografia została wykonana) / nazwę identyfikującą zabytek
 8. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 1 września 2018 roku o wynikach konkursu i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień
 9. Nadesłane fotografie nie podlegają zwrotowi
 1. Przekazanie prac Organizatorowi jest równoznaczne z akceptacją  regulaminu

 

Prace należy przesyłać:

1. drogą pocztową na adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

Pl. Kościeleckich 6

85- 033 Bydgoszcz

z dopiskiem:  Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle.

lub

2. drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem w tytule:  Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle.

 

Ocena prac:

 1. Wszystkie fotografie biorą udział w konkursie na równorzędnych zasadach.
 2. Fotografie oceni powołane przez Organizatora jury.
 3. Jury przygotuje protokół z obrad i wskaże fotografie, które znajdą się na pokonkursowej wystawie

 

Wystawa:

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, we wrześniu 2018 roku zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

 

Nagrody:

Nagroda główna: Nagroda ufundowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pozostałe nagrody: Wydawnictwa związane z tematyką dziedzictwa kulturowego

                                                                     

Informacje ogólne:

 1. Przekazanie fotografii Organizatorowi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i równoznaczne ze zgodą na upublicznianie wizerunku sfotografowanych osób.
 2. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie jego fotografii w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu, na stronie internetowej: edd-kpck.pl i edd.nid.pl oraz na łamach patronującej konkursowi prasy
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przekazanych fotografii wynikłe wskutek działania osób trzecich.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 5. Prace nagrodzone w  konkursie przechodzą na własność Organizatora
 6. Autorzy fotografii, zgłaszając swój udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w celu organizacji i promocji.


[Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U., Nr 133, poz. 833, z późn. zm.]

 

 

 

GRAND PRIX

Magdalena Gosieniecka

Portret na tle pałacu w Zamartem

 

 

NAGRODA DYREKTORA KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY

Magdalena Włodarczyk

Cztery Gracje z Bydgoszczy

 

WYRÓŻNIENIE

Marta Lisowska

Autoportret na tle kościoła pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie

  

WYRÓŻNIENIE

Marcin Karczewski

Portret z toruńską starówką w tle

 

WYRÓŻNIENIE

Katarzyna Kisielewska

Portret podwójny na tle Muzeum Etnograficznego w Toruniu

  

WYRÓŻNIENIE

Natalia Mazurkiewicz

Portret podwójny na tle pałacu w Ostromecku

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY  

III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

PORTRET Z KUJAWSKO-POMORSKIM ZABYTKIEM W TLE

zorganizowanego przez

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

 

pod honorowym patronatem:

Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 

Jury w składzie:

 1. przewodnicząca – Ewa Krupa – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
 2. Agnieszka Wysocka – historyk sztuki, Pracownia Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy
 3. Bartosz Pawlonka – artysta plastyk i grafik, Dział Artystyczny KPCK w Bydgoszczy

21 sierpnia 2017 roku po obejrzeniu wszystkich nadesłanych prac (11 autorów/18 fotografii), jury wyłoniło laureatów, którym przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 • GRAND PRIX (nagroda ufundowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego) – weekendowy pobyt dla 2 osób w Uzdrowisku Ciechocinek – dla Magdaleny Gosienieckiej z Rytla, za fotografię Portret na tle pałacu w Zamartem
 • NAGRODA DYREKTORA KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY dla Magdaleny Włodarczyk z Bydgoszczy, za fotografię Cztery Gracje z Bydgoszczy

CZTERY RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA (wydawnictwa albumowe ufundowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

 • I wyróżnienie – dla Marty Lisowskiej z  Wąbrzeźna, za fotografię Autoportret na tle kościoła pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie
 • II wyróżnienie – dla Marcina Karczewskiego ze Stargardu, za fotografię Portret z toruńską starówką w tle
 • III wyróżnienie – dla Katarzyny Kisielewskiej z Lubicza Dolnego, za fotografię Portret podwójny na tle Muzeum Etnograficznego w Toruniu
 • IV wyróżnienie – dla Natalii Mazurkiewicz z Bydgoszczy, za fotografię Portret podwójny na tle pałacu w Ostromecku

Podpisy członków jury:

 • Ewa Krupa
 • Bartosz Pawlonka
 • Agnieszka Wysocka

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY:

PORTRET Z KUJAWSKO-POMORSKIM ZABYTKIEM W TLE

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy bardzo serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim  Konkursie Fotograficznym: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle. Odbywa się on pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Konkurs towarzyszy obchodzonym we wrześniu Europejskim Dniom Dziedzictwa. Tematem konkursu są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego, na tle których należy sfotografować jedną osobę lub grupę osób.

Liczymy na Państwa pomysłowość: możecie przebrać się w stroje nawiązujące do stylu zabytku, możecie w najróżniejszy sposób wyrażać swój zachwyt nad oglądanym historycznym obiektem. Zaskoczcie nas! Monumentalne zamki, stare kościoły, przydrożne kapliczki, urocze parki i ogrody, pomniki, fontanny, itp. Poszukajcie tego, co  znane i nieznane, a warte odkrycia!

 

Patron konkursu:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Regulamin konkursu

  1. W konkursie mogą wziąć udział osoby nie zajmujące się zawodowo fotografią. 
  2.  W konkursie nie obowiązują kryteria wiekowe. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mają obowiązek dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i w przypadku wygranej głównej nagrody wyznaczą rodzica/opiekuna prawnego do jej odebrania.
  3. Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi odbitek fotograficznych wykonanych samodzielnie prac (o minimalnych wymiarach 15x21cm i maksymalnych 30x40cm) lub o przysłanie na adres e-mailowy Organizatora własnych zdjęć w rozdzielczości pozwalającej na wykonanie odbitki fotograficznej (o minimalnych wymiarach 15x21cm i maksymalnych 30x40cm).
  4. Maksymalna ilość nadesłanych na konkurs fotografii 2
  5. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 sierpnia 2017 roku
  6. Fotografie muszą być opatrzone następującymi danymi: imię i nazwisko autora / dokładny adres autora / numer telefonu autora / adres poczty email
  7. Opis fotografii musi zawierać: dokładne określenie miejsca i czasu (gdzie i kiedy fotografia została wykonana) / nazwę identyfikującą zabytek
  8. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 1 września 2017 roku o wynikach konkursu i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień
  9. Nadesłane fotografie nie podlegają zwrotowi
  10. Przekazanie prac Organizatorowi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

 

Prace należy przesyłać:

   1. drogą pocztową na adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

Pl. Kościeleckich 6

85- 033 Bydgoszcz

z dopiskiem:  Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle.

lub 2. drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem w tytule:  Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle.

Ocena prac:

   1. Wszystkie fotografie biorą udział w konkursie na równorzędnych zasadach.
   2. Fotografie oceni powołane przez Organizatora jury.
   3. Jury przygotuje protokół z obrad i wskaże fotografie, które znajdą się na pokonkursowej wystawie

Wystawa:

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, we wrześniu 2017 roku zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

Nagrody:

Nagroda główna: Weekendowy pobyt dla dwóch osób w obiekcie zabytkowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ufundowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pozostałe nagrody: Wydawnictwa związane z tematyką dziedzictwa kulturowego                                                                     

Informacje ogólne:

   1. Przekazanie fotografii Organizatorowi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i równoznaczne ze zgodą na upublicznianie wizerunku sfotografowanych osób.
   2. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie jego fotografii w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu, na stronie internetowej: edd-kpck.pl i edd.nid.pl oraz na łamach patronującej konkursowi prasy
   3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przekazanych fotografii wynikłe wskutek działania osób trzecich.
   4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
   5. Prace nagrodzone w  konkursie przechodzą na własność Organizatora
   6. Autorzy fotografii, zgłaszając swój udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w celu organizacji i promocji.


[Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U., Nr 133, poz. 833, z późn. zm.]

Pracownia Dziedzictwa Kulturowego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 52 585 15 01 wew. 113, 114, 116; fax. 52 585 15 06.

 

Bydgoszcz, 23 XII 2016 r.

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli historii i języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału wraz z uczniami w naszym konkursie, którego regulamin zamieszczamy poniżej.

 

XIII Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”

REGULAMIN

Konkurs, organizowany w ramach działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury, służy propagowaniu wiedzy o regionie kujawsko-pomorskim. Jego ideą przewodnią jest zainteresowanie młodzieży historią ich najbliższego otoczenia w nawiązaniu do ciekawych miejsc i obiektów, także tych dzisiaj nieistniejących. Każdą edycję konkursu staramy się poświęcić innej grupie zabytków.

Edycja obecna odbywa się pod hasłem „Miejski i wiejski pejzaż dziedzictwem przeszłości”. Nie chodzi przy tym o proste przedstawienie dziejów jakiejś wsi czy miasta. Każda miejscowość ma przecież swój indywidualny krajobraz, odróżniający ją od innych miejscowości. Wespół z uwarunkowaniami naturalnymi (np. wzgórze, równina, las, jezioro, rzeka) na kształt owego krajobrazu wpłynęła historia, w toku której kształtowała się zabudowa danej miejscowości, tworząca określony układ przestrzenny, wyznaczony siecią dróg, ulic i placów. Krótko mówiąc, konkursowe prace mają przedstawić historyczny rozwój zabudowy wybranej miejscowości, w następstwie którego uzyskała ona znaną nam obecnie postać. Pisać można o całej wsi lub mieście, albo tylko mniejszej dzielnicy, ulicy (drodze) czy placu (np. rynkowym).

 

Organizator:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Patronat:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Polskie Radio Pomorza i Kujaw, „Gazeta Pomorska”.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie i pogłębianie wśród młodzieży zainteresowań historią, szczególnie funkcjonującą w lokalnej i regionalnej świadomości społecznej.
 2. Zwrócenie uwagi na niedostrzegane zazwyczaj zabytki architektury i budownictwa, w tym krajobraz kulturowy, będący dziedzictwem upływającego czasu.
 3. Wybrane fotogramy, ilustrujące nadesłane prace, zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej finałowi konkursu.

Zasady uczestnictwa:

 1. Hasło konkursu: Miejski i wiejski pejzaż dziedzictwem przeszłości.
 2. Uczestnicy: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 3. Prace muszą zawierać:
 • zdjęcia wykonane samodzielnie, z opisem, co przedstawiają (od 2 do 5 sztuk);
 • treść pracy: przedstawienie krajobrazu wybranej miejscowości (lub jej części) na tle historycznego rozwoju jej zabudowy i układu przestrzennego;
 • w pracach należy zamieścić poprawnie skonstruowane noty bibliograficzne, można też wykorzystać wywiady z mieszkańcami;
 • prace mogą dotyczyć tylko jednej miejscowości (lub jej części);
 • prace należy napisać na papierze maszynowym (format A4) i oprawić w teczki skoroszytowe.
 1. Dopuszczalne formaty zdjęć: 9 × 13, 10 × 15 lub 13 × 18 cm.

Wielkość tekstu od 2 do 5 stron maszynopisu (1 str. około 2000 znaków).

Tekst (w pliku WORD) oraz zdjęcia należy przesłać także na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD); brak wersji elektronicznej uniemożliwi zaprezentowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej oraz ewentualny druk nagrodzonych prac.

 1. Opis prac na stronie tytułowej:
 • imię i nazwisko autora
 • wiek
 • adres autora
 • tytuł pracy (koniecznie!)
 • adres szkoły i nazwisko nauczyciela wspomagającego; wskazany numer telefonu szkoły i nauczyciela.
 1. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy przesłać w terminie do 20 kwietnia 2017 roku z dopiskiem na kopercie „Zabytki naszego regionu”.

Adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6

85–033 Bydgoszcz

tel. 52–5851501 – 03, wewnętrzny 113 (ewentualnie 114 lub 116)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ocena prac:

Komisja Konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac i zadecyduje o przyznaniu nagród i zakwalifikowaniu fotogramów na pokonkursową wystawę.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Ogłoszenie wyników:

Laureaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem o wynikach konkursu, miejscu i terminie jego uroczystego zakończenia.

Uwagi:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.
 2. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie autorów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy dla celów statutowych.

Terminarz:  

 1. Nadsyłanie prac: do 20 kwietnia 2017 r.
 2. Informacje o wynikach: do 9 czerwca 2017 r.
 3. Uroczysty finał konkursu i otwarcie wystawy odbędzie się podczas inauguracji wojewódzkich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa około 10 września 2017 r., o czym powiadomimy osobnym pismem.

Komisarze konkursu:

Piotr Winter, Krzysztof Bartowski

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY

85-033 Bydgoszcz

pl. Kościeleckich 6

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 52 585 15 01

tel. wewnętrzny: 113, 114, 116

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY   
XII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu” 2016 pod hasłem „Kapliczki i krzyże, przydrożne i przykościelne” zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, pod patronatem Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sambora Gawińskiego, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Marka Gralika, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Patronat medialny: Polskie Radio Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy, Gazeta Pomorska.

Jury w składzie:
1. przewodnicząca – Iwona Brzozowska – kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy
2. Krzysztof Bartowski – historyk, Pracownia Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy
3. Lech Łbik – historyk, Pracownia Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy
4. Piotr Winter – historyk sztuki, Pracownia Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy

W dniu 20 maja 2016 r., po obejrzeniu i przeczytaniu wszystkich 135 nadesłanych prac, Jury wyłoniło laureatów, którym przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrody główne (finansowo-rzeczowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego) za najlepsze prace:

 • I nagroda – Dominika Nowaczewska, Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu,
  Figura św. Tekli w Kurowie koło Baruchowa (w powiecie włocławskim)
 • II nagroda – Paulina Ziółkowska, IX Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
  Dawniej wdzięczność, modlitwa, pamięć, a dziś… zapomnienie? Kapliczka na bydgoskich Prądach
 • III nagroda – Bartosz Piątkowski, Zespół Szkół  im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą,
  Kapliczka Matki Bożej Skępskiej „Na dębie” w Kamienicy-Soczewce, gmina Dobrzyń nad Wisłą

Nagrody finansowe (Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego) dla nauczycieli wspomagających:

 • Arkadiusz Ciechalski, Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu;
 • Katarzyna Damska, IX Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy;
 • Paweł Śliwiński, Zespół Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Wyróżnienia  – nagrody rzeczowe (Marszałka Województwa) za ciekawe prace historyczne:

 • Oliwia Daria Kapuścińska, Gimnazjum Prywatne nr 1 im. Jadwigi Jałowiec w Lipnie
  (Figura Matki Boskiej z Nowej Wsi koło Wielgia w powiecie lipnowskim)
 • Jagoda Papis, Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach
  Krzyż jako obiekt upamiętniający zbrodnię niemiecką na narodzie polskim (w Kopcach koło Czerniaka w gminie Mogilno)
 • Joanna Piotrowska, Zespół Szkół Menedżerskich w Świeciu
  Gwiazda Morza (figura Matki Boskiej w Gródku w Borach Tucholskich)
 • Claudia Niewiadomska,  Gimnazjum Publiczne im. Władysława Stanisława Reymonta w  Bądkowie
  Przydrożna kapliczka Matki Boskiej Skępskiej we wsi Kujawka (koło Bądkowa)
 • Maksymilian Dygasiewicz, Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektrotechnicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu
  Krzyż upamiętniający cholerę w Zębowie (koło Obrowa)
 • Izabela Mrugowska,  Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle
  Figura Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia w Drzewianowie (koło Mroczy)

Wyróżnienia  – nagrody rzeczowe (Marszałka Województwa) za ciekawe fotografie:

 • Agnieszka Lamparska, Liceum Plastyczne im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu
  Kaplica Romów w Rywałdzie (koło Radzynia Chełmińskiego)
 • Marek Bojanowski, Liceum Plastyczne im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu
  Kapliczka Świętego Wojciecha w Nowem
 • Patrycja Chuchała, Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Działowskiego w  Wąbrzeźnie
  Chrystus Frasobliwy z Wąbrzeźna
 • Dominika Julia Staniszewska, Zespół Szkół i Placówek Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie
  Kapliczka w Byczynie (koło Dobrego)
 • Paweł Nowak,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
  Krzyż w Strzelnie przy placu Świętokrzyskim
 • Natalia Szustakiewicz, Zespół Szkół Menedżerskich w Świeciu
  Kapliczka „Papieska Łąka” (w Leosi w Borach Tucholskich)

Nagroda rzeczowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla najbardziej aktywnej szkoły za wysoki poziom merytoryczny konkursowych prac:

Liceum Plastyczne im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu

Nagrody specjalne przyznane przez Instytucje wspierające konkurs:

Nagroda rzeczowa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Sambora Gawińskiego   

Daria Heberlejn, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Ave Crux (we Wroniu koło Wąbrzeźna)

Nagroda rzeczowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marka Gralika

Natalia Paśniewska, Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie
Urok przydrożnej kapliczki w Jastrzębiu (koło Lipna)

Nagroda rzeczowa Prezesa Zarządu „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw”, Jolanty Kuligowskiej-Roszak

Karina Cichowlas, Gimnazjum Publiczne im. Władysława Stanisława Reymonta w  Bądkowie
Neogotycka kapliczka w Łowiczku (koło Bądkowa)

Nagroda rzeczowa Redaktora Naczelnego „Gazety Pomorskiej”, Wojciecha Potockiego

Oliwia Kozub, Liceum Ogólnokształcące im.Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim
Kapliczka w Sępólnie Krajeńskim  

Nagroda rzeczowa Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Ewy Krupy, za najlepsze fotografie

Bartosz Piątkowski, Zespół Szkół  im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
Kapliczka Matki Bożej Skępskiej „Na dębie” w Kamienicy-Soczewce, gmina Dobrzyń nad Wisłą

Nauczyciele uhonorowani dyplomami za przygotowanie uczniów do konkursu:

Anna Rudzka (Lipno)

Piotr Drzewiecki(Lipno)

Joanna Dybicz (Bielice)

Małgorzata Hawełko (Świecie)

Józef Nowakowski (Bądkowo)

Bogumiła Lubiszewska (Toruń)

Violetta Hejza (Nakło)

Michał Kowalski (Grudziądz)

Magdalena Nawrocka (Kościelec)

Joanna Zwierz (Kościelec)

Róża Staniszewska (Radziejów)

Aleksander Czarnecki (Wąbrzeźno)

Renata Szwochert (Sępólno Krajeńskie)

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY  

II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

PORTRET Z KUJAWSKO-POMORSKIM ZABYTKIEM W TLE

zorganizowanego przez

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

 

pod honorowym patronatem:

Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 

Jury w składzie:

 1. przewodnicząca – Ewa Krupa – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
 2. Agnieszka Wysocka – historyk sztuki, Pracownia Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy
 3. Bartosz Pawlonka – artysta plastyk i grafik, Dział Artystyczny KPCK w Bydgoszczy

 

24 sierpnia 2016 roku po obejrzeniu wszystkich nadesłanych prac (16 autorów/28 fotografii), jury wyłoniło laureatów, którym przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 

GRAND PRIX (nagroda ufundowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego) – weekendowy pobyt dla 2 osób w hotelu na terenie założenia pałacowo-parkowego w Lubostroniu – dla Natalii Mazurkiewicz z Bydgoszczy

 

NAGRODA DYREKTORA KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM KULTURY

 

dla Magdaleny Gosienieckiej z Rytla

 

PIĘĆ RÓWNORZĘDNYCH WYRÓŻNIEŃ (wydawnictwa albumowe ufundowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

 

I wyróżnienie – Monika Cielińska ze Żnina

II wyróżnienie – Elżbieta Komarzyńska z Warszawy

III wyróżnienie – Hanna Lemanowicz-Jabłońska z Wąbrzeźna

IV wyróżnienie – Krystyna Lachowska z Niemcza

V wyróżnienie – Mirosław Ruczyński z Bydgoszczy

 

Podpisy członków jury:

Ewa Krupa

Bartosz Pawlonka

Agnieszka Wysocka

 

Idea Europejskich Dni Dziedzictwa

Od 1991 roku decyzją Rady Europejskiej we wrześniu w miastach, miasteczkach i wsiach Starego Kontynentu organizowane są Europejskie Dni Dziedzictwa. Odbywają się zawsze pod wybranym hasłem i mają promować regionalne tradycje i zabytki – to co tworzy naszą tożsamość. Przygotowywane w tym czasie imprezy, skierowane do wszystkich grup wiekowych, są bezpłatne, mają propagować ponadczasowe wartości kulturowe w społeczeństwie...

Więcej o idei EDD>>

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat poszczególnych edycji Europejskich Dni Dziedzictwa odbywających się w województwie kujawsko-pomorskim.

EDD 2015>> EDD 2016>>

EDD 2017>> EDD 2018>>

 

   

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy bardzo serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle. Odbywa się on pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Konkurs towarzyszy obchodzonym we wrześniu Europejskim Dniom Dziedzictwa. Tematem konkursu są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego, na tle których należy sfotografować jedną osobę lub grupę osób.

Liczymy na Państwa pomysłowość: możecie przebrać się w stroje nawiązujące do stylu zabytku, możecie w najróżniejszy sposób wyrażać swój zachwyt nad oglądanym historycznym obiektem. Zaskoczcie nas! Monumentalne zamki, stare kościoły, przydrożne kapliczki, urocze parki i ogrody, pomniki, fontanny, itp. Poszukajcie tego, co  znane i nieznane, a warte odkrycia!

Patron konkursu:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby nie zajmujące się zawodowo fotografią. 
 2. W konkursie nie obowiązują kryteria wiekowe. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mają obowiązek dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i w przypadku wygranej głównej nagrody wyznaczą rodzica/opiekuna prawnego do jej odebrania.
 3. Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi odbitek fotograficznych wykonanych samodzielnie prac (o minimalnych wymiarach 15x21cm i maksymalnych 30x40cm) lub o przysłanie na adres e-mailowy Organizatora własnych zdjęć w rozdzielczości pozwalającej na wykonanie odbitki fotograficznej (o minimalnych wymiarach 15x21cm i maksymalnych 30x40cm).
 4. Maksymalna ilość nadesłanych na konkurs fotografii – 2
 5. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 sierpnia 2016 roku.
 6. Do fotografii powinny być dołączone następujące dane: imię i nazwisko autora / dokładny adres autora / numer telefonu autora / adres poczty email.
 7. Opis fotografii powinien zawierać: dokładne określenie miejsca i czasu (gdzie i kiedy fotografia została wykonana) / nazwę identyfikującą zabytek.
 8. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 1 września 2016 roku o wynikach konkursu i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień.
 9. Nadesłane fotografie nie podlegają zwrotowi.
 10. Przekazanie prac Organizatorowi jest równoznaczne z akceptacją  regulaminu.

Prace należy przesyłać:

1. drogą pocztową na adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

Pl. Kościeleckich 6

85- 033 Bydgoszcz

z dopiskiem:  Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle.

lub 

2. drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem w tytule:  Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle.

Ocena prac:

 1. Wszystkie fotografie biorą udział w konkursie na równorzędnych zasadach.
 2. Fotografie oceni powołane przez Organizatora jury.
 3. Jury przygotuje protokół z obrad i wskaże fotografie, które znajdą się na pokonkursowej wystawie

Wystawa:

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, we wrześniu 2016 roku zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

Nagrody:

Nagroda główna: Weekendowy pobyt dla dwóch osób w hotelu, który mieści się w obiekcie zabytkowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ufundowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pozostałe nagrody: Wydawnictwa związane z tematyką dziedzictwa kulturowego                                                           

Informacje ogólne:

 1. Przekazanie fotografii Organizatorowi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu
 2. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie jego fotografii w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu, na stronie internetowej: eed-kpck.pl i edd.nid.pl oraz na łamach patronującej konkursowi prasy
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przekazanych fotografii wynikłe wskutek działania osób trzecich.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 5. Prace nagrodzone w  konkursie przechodzą na własność Organizatora
 6. Autorzy fotografii, zgłaszając swój udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w celu organizacji i promocji.

[Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U., Nr 133, poz. 833, z późn. zm.]

„Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki” – to hasło tegorocznej, 24. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Przez dwa wrześniowe weekendy (10-11 i 17-18 września 2016) mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i turyści odwiedzający nasz region będą mieli okazję poznać historyczne miejsca ważne dla kultury i tożsamości Polski. Wybrany temat ma na celu zwrócenie uwagi na to, że zabytki są nośnikami istotnych społecznie wartości – związanych z przeszłością, sztuką i wiarą. Są one bardzo ważnym elementem naszego dziedzictwa kulturowego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji EDD w województwie kujawsko-pomorskim.

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY  

I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

PORTRET Z KUJAWSKO-POMORSKIM ZABYTKIEM W TLE

zorganizowanego przez

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

 

pod honorowym patronatem:

Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

(patronat medialny: Polskie Radio Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy)

 

Jury w składzie:

 1. przewodnicząca – Ewa Krupa – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
 2. 2. Agnieszka Wysocka – historyk sztuki, Pracownia Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy
 3. Bartosz Pawlonka – artysta plastyk i grafik, Dział Artystyczny KPCK w Bydgoszczy

 

4 września 2015 r. po obejrzeniu wszystkich nadesłanych prac (26 autorów/72 fotografie), jury wyłoniło laureatów, którym przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 

GRAND PRIX (nagroda ufundowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego) – weekendowy pobyt dla 2 osób w hotelu na terenie założenia pałacowo-parkowego w Lubostroniu – dla Marty Ćwikowskiej z Bydgoszczy

 

NAGRODA DYREKTORA KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM KULTURY

 

dla Magdaleny Gosienieckiej z Rytla

 

PIĘĆ RÓWNORZĘDNYCH WYRÓŻNIEŃ (wydawnictwa albumowe ufundowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

 

I wyróżnienie – Łukasz Dąbrowski z Grudziądza

II wyróżnienie – Elżbieta Drzewiecka z Lipna

III wyróżnienie – Marcin Matrewicz z Dobrzynia nad Wisłą

IV wyróżnienie – Agata Kicińska z Warszawy

V wyróżnienie – Karolina Bytner z Torunia

 

Podpisy członków jury:

Ewa Krupa

Bartosz Pawlonka

Agnieszka Wysocka

Imprezy EDD 2015

 

Wykład „Nowa funkcja użytkowa ratunkiem dla zabytków” - Rulewo 5 września

Piknik Artyleryjski w Annowie - 6 września

Festyn archeologiczny  „Wehikuł czasu” - Wietrzychowice 6 września

TehoFest 2015 - Bydgoszcz 12 września

Europejskie Dni Dziedzictwa w Topolnie - 12 września

Inauguracja EDD 2015 w województwie kujawsko-pomorskim wraz z finałem konkursów fotograficznych zorganizowanych przez KPCK - Kłóbka 13 września

I Festiwal Kuchni Kujawskiej - Lubraniec 13 września

Wernisaż wystawy „Bydgoszcz w 1945 roku – 70 rocznica zakończenia II wojny światowej” - Bydgoszcz 15 września

Europejskie Dni Dziedzictwa w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu - 17 i 21 września

Europejskie Dni Dziedzictwa w Inowrocławiu - 18 września

„Popołudnie z Dynastią Wazów” - Brodnica 19 września

150 lecie Fabryki Obrabiarek do Drewna - Dzień otwarty - Bydgoszcz 19 września

Widowisko historyczne „Sanctus Adalbertus in Barthcino” - Barcin 19 września

Europejskie Dni Dziedzictwa w Grucie - 19 września

Europejskie Dni Dziedzictwa w Kruszwicy - 19 września

Europejskie Dni Dziedzictwa w Kruszynie - 19 września

Zwiedzanie zamku krzyżackiego w Zamku Bierzgłowskim - 19 i 20 września

Popołudnie w Pałacu w Lubostroniu - 20 września

Uroczyste zakończenie Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie kujawsko-pomorskim - Bydgoszcz 7 grudnia

 

Galerie konkursowe

 

Zdjęcia nagrodzone w konkursie fotograficznym „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle”

 

Województwo kujawsko-pomorskie to prawdziwa mozaika. Jest ono nie tylko kujawskie i pomorskie ale też wielkopolskie, dobrzyńskie, chełmińskie, mazowieckie i powiślańskie. Takiego zróżnicowania regionalnego nie ma żadne z pozostałych województw ! Co za tym idzie kujawsko-pomorskie to różnorodność zabytków i bogactwo etnograficzne – od pradziejowych „piramid kujawskich” (Sarnowo/Gaj/Wietrzychowice) przez perły średniowiecza – romańskie kościoły Kruszwicy i Strzelna, gotyckie skarby Chełmna i Torunia. Barok upiększył tutejszy krajobraz o kalwarię pakoską i klasztory między innymi w Markowicach i Obory. Trudny czas zaborów to ostoje polskości – dwory i pałace otulone parkami, ale również dynamiczny rozwój miast czy architektura uzdrowiskowa. W krajobraz kulturowy województwa wpisane są też ślady po narodach, z którymi przyszło nam koegzystować: po Niemcach, Żydach, Rosjanach czy Holendrach.

 

karta zgłoszenia

12 lutego 2015 roku w bydgoskiej siedzibie oddziału Urzędu Marszałkowskiego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przez Zbigniewa Ostrowskiego – Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury reprezentowanym przez Macieja Puto – Dyrektora Centrum dotyczące podjęcia roli Koordynatora Regionalnego Europejskich Dni Dziedzictwa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa ma w szczególności zwrócić uwagę na zasoby utracone przez Polskę w wyniku działań wojennych, zmian terytorialnych, przesiedleń mieszkańców. Ma przypomnieć utracone skarby narodowe, zapomniane historie, tradycje, które warto przywrócić zbiorowej pamięci.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl